top of page

בין סרבנות מהצד הימני של המפה הפוליטית לגדה השמאלית של החברה הישראלית- אי ציות אזרחי.

פרופ׳ מני מאוטנר


בימים האחרונים הצטרף נשיא המדינה לראש הממשלה ולדוברים רבים של הימין בקריאה להשאיר את המחאה מחוץ לצבא. דוברים אלה מתכוונים לכך שעל המתנגדים למהפכה המשטרית להמשיך להתייצב לשירות מילואים וחובה למרות ההתנגדות שלהם למהפכה.

הדוברים האלה טועים.

גדולי ההוגים של התיאוריה הפוליטית והמשפט מכירים בכך שייתכנו מצבים שבהם יותר לאזרחיה של המדינה הליברלית לנקוט בצעדים של אי-ציות אזרחי וסרבנות מצפון.


אי-ציות אזרחי הוא פעולה פוליטית, פומבית ובלתי-אלימה של הפרת חוק, המבקשת לחולל שינוי במדיניות הממשלה או בחקיקה. הפילוסוף הפוליטי הגדול ג'ון רולס, שהיה פעיל בשנות השישים והשבעים במחאה נגד מלחמת וייטנאם, כתב כי אזרחים הסוברים שחקיקה של הרוב הדמוקרטי חורגת מגבולות הצדק ומנוגדת לעקרונות היסוד של משטר המדינה, רשאים לנקוט בצעדים של אי-ציות אזרחי.


רולס כותב גם שאם אי-ציות אזרחי מו