WhatsApp%20Image%202020-12-06%20at%2020.

כולנו שמנו לב שבמהלך הפגנות המשטרה, כולל השוטרים על אזרחי (הסמויים) מצלמת ומתעדת ללא הרף. מי יכול היה להעלות על הדעת שכל זאת במטרה לקבץ פנקס תמונות של דמויות מובילות אותם יוכלו לזהות ולעכב ולעצור עם עילה ובעיקר בלעדיה, כפי שנעשה בשבועות האחרונים. 
שיטה זו אינה חדשה והנה, עכשיו מיישמים אותה גם עלינו, אזרחים שומרי חוק שחטאו בשמירה על הדמוקרטיה. 
גם אנחנו אספנו ונאסוף את פרצופיכם ושמותיכם בקטלוג תמונות של שוטרים ובבוא היום, לכשיאיר האור, הם יתגלו ויוצאו מהמחשכים אליהם התדרדרה משטרת ישראל.